Galatasaray Üniversitesi Medya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesinde kurulan Galatasaray Üniversitesi Medya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacını, faaliyet alanlarını, organlarını ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Medya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Üniversite; Galatasaray Üniversitesini,

Rektör; Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,

Merkez; Galatasaray Üniversitesi Medya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezini,

Merkez Müdürü; Galatasaray Üniversitesi Medya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

Yönetim Kurulu; Galatasaray Üniversitesi Medya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu,

Danışma Kurulu; Galatasaray Üniversitesi Medya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

Madde 5 — Merkezin amaçları şunlardır;

a) Medya ve iletişim alanında uluslararası gelişme ve çalışmaları takip ve öğretimin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, her türlü bilimsel ve uygulamalı araştırma çalışmaları yapmak,

b) Üniversite öğrencilerinin medya ve iletişim alanında en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak amacıyla uygulamalı çalışmalar yapmak, gelişimlerine katkı sağlamak,

c) Medya ve iletişim alanında faaliyet gösteren sektördeki kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte araştırma ve uygulama ile arşiv çalışmaları gerçekleştirmek,

d) Medya ve iletişim alanının gelişimine katkıda bulunacak şekilde eğitim, konferans, seminer, panel, etkinlik ve benzeri organizasyon ve çalışmalar gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

Madde 6 — Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Radyo, televizyon, internet ve mobil iletişim, yazılı basın, haber ajansı, masaüstü yayıncılık, sinema, reklam ve halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi alanlarındaki gelişmeleri ve teknolojileri takip ederek bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

b) Radyo, televizyon, internet ve mobil iletişim, yazılı basın, haber ajansı, masaüstü yayıncılık, sinema, reklam ve halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi konusunda lisans ve lisansüstü düzeyde yapılacak proje çalışmalarına alt yapı oluşturmak,

c) Radyo, televizyon, internet ve mobil iletişim, yazılı basın, haber ajansı, masaüstü yayıncılık, sinema, reklam ve halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi alanında yer alan ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinde bulunmak,

d) Radyo, televizyon, internet ve mobil iletişim, yazılı basın, haber ajansı, masaüstü yayıncılık, sinema, reklam ve halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi araçlarının eğitim, uzaktan eğitim, interaktif eğitim ve benzeri alanlarda kullanılmasına yönelik projeler geliştirmek ve  uygulamak,

e) Kurslar, seminerler, konferanslar, etkinlikler ve benzeri organizasyonları, düzenlemek, bu amaçla  gerektiğinde Galatasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği yapmak,

f) Radyo, televizyon, internet ve mobil iletişim, yazılı basın, haber ajansı, masaüstü yayıncılık, sinema, reklam ve halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi alanlarında kamu ve özel kuruluşlardan gelen taleplere yönelik olarak, araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunmak ve ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik eğitim çalışmalarını yürütmek,

g) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için her türlü proje çalışmaları yapmak, radyo, televizyon, internet ve mobil iletişim, yazılı basın, haber ajansı, masaüstü yayıncılık, sinema, reklam ve halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi alanlarındaki yayınları projelendirmek ve gerçekleştirmek.”

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

Madde 7 — Merkezin organları; Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulundan oluşur.

Merkez Müdürü

Madde 8 — Merkez Müdürü; Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Merkez Müdürü, bu görevi ancak iki dönem sürdürebilir.

Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından bir ya da iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Merkez müdür yardımcısı, Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder.

Merkez Müdürü, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar ve 6 ncı maddesinde belirtilen faaliyetleri doğrultusunda Merkezi temsil eder.

Merkez müdürünün görevleri

Madde 9 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

a) Merkezi gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek,

c) Gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, görüş almak, gündemini hazırlamak ve başkanlık etmek,

d) Her yılsonunda Merkezin yıllık faaliyet raporu ile gelecek yıla ait faaliyet raporunu hazırlamak ve bunlarla ilgili Yönetim Kurulunun görüşünü alarak rapor ve programı Rektörün onayına sunmak.

Yönetim kurulu

Madde 10 — Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Üyeler üç yıl süreyle görev yaparlar.Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır.

Yönetim kurulunun görevleri

Madde 11 — Bu Yönetmelikte belirtilen ilke ve amaçlar doğrultusunda, Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar;

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak, faaliyet ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

b) Merkezin akademik ve idari alanlardaki plan ve programlarını hazırlamak,

c) Personel ihtiyacını belirlemek,

d) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını saptamak ve Rektörün onayına sunmak,

e) Araştırma, yayın, uygulama, öğretim ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak,

f) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.

Danışma kurulu

Madde 12 —Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına, tavsiye niteliğinde görüş ve önerileriyle katkıda bulunan bir organdır. Danışma Kurulu; radyo, televizyon, internet ve mobil iletişim, yazılı basın, haber ajansı, masaüstü yayıncılık, sinema, reklam ve halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi alanlarında çalışmaları olan bilim insanları, öğretim üyeleri, ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda faaliyetlerde bulunan ya da bulunmuş olan kişiler arasından Yönetim Kurulunca seçilen üyelerden oluşur. 

Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev yaparlar. Danışma Kurulu; her yıl en az bir kez Merkez Müdürü tarafından tespit edilecek tarihte ve Merkez Müdürünün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren bir ay içinde, Rektör tarafından Merkez Müdürünün görevlendirilmesi yapılır ve Yönetim Kurulu oluşturulur.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

Scroll to Top